Slovník pojmů

1       E       F       H       R       K       O       P       S


1, 2, 3..

24/7 – objekt je přístupný nonstop ve dne v noci sedm dní v týdnu


E

Efektivní nájem – výpočet, který mimo běžný měsíční nájem zahrnuje i nájemní prázdniny či další pobídky. Výsledkem pak je skutečný měsíční náklad na daný prostor.


F

Faktura za nájem - obvykle obsahuje všechny náležitosti související s pronájmem, jako jsou například poplatky za služby, údržbu nebo pojištění. 

Fit out Contribution – pobídka ze strany pronajímatele, příspěvek na stavební úpravy


H

Head of Terms – dokument uzavřený mezi pronajímatelem a nájemcem ještě před uzavřením nájemní smlouvy, lze ho popsat jako rezervaci s vyjasněnými základními podmínkami a následným časovým plánem realizace.


R

Rent Free / nájemní prázdniny – pobídka ze strany pronajímatele, doba, po kterou nový nájemce neplatí nájemné


K

Kauce - finanční částka ve výši několika měsíčních nájmů, která je po dobu trvání nájemního vztahu bezúročně uložena u pronajímatele.


O

Opce - pronajímatel nájemci umožňuje, aby v průběhu doby nájmu potvrdil či odmítl prodloužení nájemní smlouvy. Například opce 5 + 5 let umožnuje nájemci, aby po skončení pětiletého nájemního období pokračoval v nájmu za stejných podmínek dalších pět let. Tuto informaci je třeba pronajímateli oznámit zpravidla 12 měsíců před ukončením doby nájmu. Opce na prodloužení nájmu je zakotvena v nájemní smlouvě a v našich zeměpisných šířkách je poskytována většinou zdarma.


P

Podnájemní smlouva - nájemce, nikoliv vlastník nemovitosti, umožňuje podnájemníkovi užívat prostory, které má sám v nájmu. Tato možnost musí být zakotvena v nájemní smlouvě mezi vlastníkem a nájemcem.
Budoucí nájemní smlouva – budoucí nájemce a budoucí pronajímatel uzavírají tuto smlouvu v situaci, kdy nelze uzavřít nájemní smlouvu, ale obě strany vyjadřují vůli ji za dohodnutých podmínek uzavřít v budoucnu. Využívá se například v situaci, kdy je objekt teprve ve výstavbě.


S

Shell and Core – stav pronajímaného objektu, který znamená základní stavební připravenost, což je zjednodušeně zcela prázdný prostor, který bude nutno na funkční kanceláře a zázemí rozdělit a vybudovatSpaceplanning – projekt optimálního využití prostoru respektující veškeré potřeby nájemce